.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp Khai báo thuế khoá 22

27-10-2020

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 143/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  20 tháng  10 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp Khai báo thuế khoá 22

 

 

Nhằm hướng dẫn và cung cấp cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ Khai báo thuế, quyết toán thuế & các chính sách về thuế ở doanh nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KHAI BÁO THUẾ KHOÁ 22’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Kế toán doanh nghiệp; 

Kế toán thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng;

- Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Kế toán thuế thu nhập cá nhân;

- Hướng dẫn chính sách thuế;

- Thực hành khai báo thuế.

 2. Đối tượng

          - Người đang làm việc trong lĩnh vực kế toán.

          - Sinh viên chuyên ngành kế toán;

          - Cá nhân quan tâm đến công tác kế toán, thuế.

3. Thời gian và học phí

          - Thời gian khóa học: 2,5 tháng.

          - Thời gian học: thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

- Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 25/11/2020.

- Dự kiến khai giảng: 01 tháng 12 năm 2020.

- Học phí: 1.500.000đ/khóa/học viên (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

 4. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ’ của Trường Đại học Tiền Giang.

5. Địa điểm ghi danh và nộp học phí:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang.

Mọi chi tiết liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang. Email: kktl@tgu.edu.vn

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo)  0974 920 882 (Cô Nguyệt)

 

Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                               

- Doanh nghiệp;                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                                                                                              

- Lưu: VT, Khoa  KT-L.                                                                            (đã ký)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lê Hữu Hải                                                                                                                                                     

Khoa Kinh tế - Luật