.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Trường “ Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang”

15-01-2020

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           

THƯ MỜI

    VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

                                       

Theo kế hoạch đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “ Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang”  vào tháng 4 năm 2020.

          Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý thầy cô trong và ngoài trường viết bài tham luận.

  1. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Các cách tiếp cận trong việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên;

- Nhu cầu và tính cấp thiết của việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay;

- Mục tiêu, nội dung, phương pháp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang;

- Thực trạng và giải pháp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trường Đại học Tiền Giang trong quá trình đào tạo;

- Kinh nghiệm quốc tế về việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

         2. Hình thức trình bày tham luận và thể lệ gửi bài

- Bài viết được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, dãn dòng exactly 17 pt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, độ dài dưới 10 trang (không kể Danh mục tài liệu tham khảo và Tóm tắt); canh lề: lề trên 2cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3cm, lề phải 2 cm.

- Cấu trúc bài tham luận cần có các tiểu mục sau: (1) Tóm tắt, (2) Đặt vấn đề, (3) Giải quyết vấn đề, (4) Kết luận và kiến nghị. Tài liệu tham khảo được trình bày theo qui định hiện hành.

- Yêu cầu các tác giả chấp hành nghiêm điều luật về Quyền tác giảQuyền sở hữu trí tuệ được ghi trong Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội thông qua tại bộ luật số 50/2005/QH11 ngày 29-11-2005 trên cơ sở đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác, trung thực của bài viết. Nếu cần trích dẫn kết quả nghiên cứu từ các công trình của tác giả khác phải có chú thích xuất xứ rõ ràng.

- Cuối bài tham gia Hội thảo cần ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, học hàm, học vị, tên và địa chỉ cơ quan, địa chỉ Email, điện thoại  để  Ban tổ chức liên hệ khi cần.

- Các tham luận được chọn thông qua Hội đồng thẩm định được in trong kỷ yếu Hội thảo khoa học và được tính công trình khoa học theo qui định hiện hành của trường Đại học Tiền Giang.

- Các tác giả vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email: hoithaoksuphamdhtg@gmail.com

- Thời hạn nhận bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/ 03/ 2020.

                                                 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

Lê Duy Trinh

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản