Chia sẻ

TOÁN THỐNG KÊ TRONG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

09-04-2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, thu thập thông tin trong 25 ngày từ 7 giờ sáng ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Đây là cuộc điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ dân số Việt Nam nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phiếu điều tra này có 22 câu hỏi. Điều tra chọn mẫu được thực hiện đối với một bộ phận dân số Việt Nam với mục đích mở rộng nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu thông tin phân tích chuyên sâu; giúp nâng cao chất lượng điều tra, nhất là đối với những câu hỏi nhạy cảm và phức tạp; giúp tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra, phiếu này có 65 câu hỏi.

Điều tra chọn mẫu áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Xác định số địa bàn được điều tra mẫu ở mỗi huyện theo phương pháp phân bổ tỷ lệ thuận với căn bậc hai của quy mô và chọn các địa bàn mẫu của từng huyện theo phương pháp xác suất tỷ lệ với quy mô. Giai đoạn 2: Chọn mẫu hộ từ danh sách hộ của địa bàn điều tra mẫu. Các hộ mẫu được chọn hệ thống theo khoảng cách. Số lượng địa bàn mẫu được chọn chiếm khoảng 40% tổng số địa bàn điều tra trên cả nước. Số hộ mẫu được điều tra chiếm khoảng 10% tổng số hộ trên phạm vi cả nước.

Tổng điều tra sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin: phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, với ba hình thức phiếu điều tra: phiếu trực tuyến, phiếu điện tử và phiếu giấy. Thông tin trên cả ba phiếu được kiểm tra và tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho công tác làm sạch và xử lý, tổng hợp các kết quả Tổng điều tra. Dữ liệu được chiết xuất và lưu giữ dưới các định dạng: Excel, SPSS và STATA để phục vụ phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả Tổng điều tra, trong đó SPSS và STATA là hai phần mềm thống kê chuyên dụng cho phân tích dữ liệu.

Trong Tổng điều tra này, Toán thống kê giữ vai trò về xác định số lượng mẫu, phương pháp chọn mẫu, xử lý và phân tích dữ liệu thu được. Bên cạnh đó, các kỹ thuật của thống kê giúp kiểm tra chất lượng của thông tin thu được, chẳng hạn như trong các phiếu điều tra có thiết kế các câu hỏi kiểm tra chéo thông tin. Những điều này một lần nữa khẳng định Toán Thống kê có vị trí quan trọng trong Tổng điều tra dân số và nhà ở nói riêng và các lĩnh vực kinh tế xã hội nói chung. Và hiện nay, Toán Thống kê đang được đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang, với mong muốn đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang và đất nước Việt Nam./.

Khoa Khoa học Tự nhiên