Chia sẻ

Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

11-02-2019

Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội như sau: Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phải thực hiện đúng quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Trường hợp quỹ nhà ở không đủ bố trí cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn đối tượng thông qua phương pháp chấm điểm theo thang điểm tối đa là 100 quy định tại Khoản này, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết cho mua, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Thang điểm xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

I

Tiêu chí khó khăn về nhà ở: (điểm tối đa: 40)

 

1.1

Chưa có nhà ở.

40

1.2

Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát hoặc diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người

30

II

Tiêu chí về đối tượng: (điểm tối đa: 40)

 

2.1

Đối tượng 1: Quy định tại các Khoản 1, 8, 10 Điều 49 của Luật Nhà ở

40

2.2

Đối tượng 2: Quy định tại các Khoản 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở

30

2.3

Đối tượng 3: Quy định tại các Khoản 4 và Khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở.

20

III

Tiêu chí ưu tiên khác: (điểm tối đa: 10)

 

3.1

Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1

10

3.2

Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2 hoặc 3.

7

3.3

Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 hoặc 3.

4

IV

Tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định: (điểm tối đa: 10)

 

4.1

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, người được khen thưởng các loại huân chương cao quý của Nhà nước theo quy định.

10

4.2

Hộ gia đình có công chức, viên chức có học vị tiến sĩ, thạc sĩ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc, người có giải thưởng Quốc gia về nghiên cứu khoa học.

7

4.3

Hộ gia đình có 02 công chức, viên chức có thâm niên công tác trên 20 năm.

7

4.4

Hộ gia đình có 01 công chức, viên chức có thâm niên công tác trên 20 năm.

5

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, các nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí có số điểm cao nhất.

Thang điểm xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có nguồn vốn ngoài ngân sách được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

I

Tiêu chí khó khăn về nhà ở: (điểm tối đa: 40)

 

1.1

Chưa có nhà ở.

40

1.2

Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát hoặc diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người

30

II

Tiêu chí về đối tượng: (điểm tối đa: 40)

 

2.1

Đối tượng 1: Quy định tại các Khoản 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở

30

2.2

Đối tượng 2: Quy định tại các Khoản 4 và Khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở.

20

2.3

Đối tượng 3: Quy định tại các Khoản 1, 8, 10 Điều 49 của Luật Nhà ở

40

III

Tiêu chí ưu tiên khác: (điểm tối đa: 10)

 

3.1

Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2

10

3.2

Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

7

3.3

Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2.

4

IV

Tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định: (điểm tối đa: 10)

 

4.1

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, người được khen thưởng các loại huân chương cao quý của Nhà nước theo quy định.

 

4.2

Hộ gia đình có công chức, viên chức có học vị tiến sĩ, thạc sĩ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc, người có giải thưởng Quốc gia về nghiên cứu khoa học.

7

4.3

Hộ gia đình có 02 công chức, viên chức có thâm niên công tác trên 20 năm.

7

4.4

Hộ gia đình có 01 công chức, viên chức có thâm niên công tác trên 20 năm.

5

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, các nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí có số điểm cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019. Quyết định này thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh quy định tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

VĨNH SƠN tổng hợp