Chia sẻ

Sinh hoạt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03-02-2019

Ngày 31/01/2019, Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019). Đồng chí Lê Hữu Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Võ Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường cùng toàn thể đảng viên của Trường tham dự.

Nội dung sinh hoạt gồm: Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của Đảng ta qua 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 


 Đảng viên tham dự Hội nghị

Đồng chí Võ Văn Cường phát biểu: Thực tiễn 89 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

BBT