Tag

;

Chia sẻ

Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội HK1, năm học 2018-2019, đợt II

09-01-2019

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số:  05/TB-ĐHTG

    Tiền Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nhận tiền Trợ cấp xã hội HKI (2018-2019) (đợt II)

 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-ĐHTG ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp phát Trợ cấp xã hội cho sinh viên Học kỳ I, năm học 2018-2019 ( đợt 2)

Trường Đại học Tiền Giang thông báo cho sinh viên các khóa 15, 16, 18 thuộc các khoa:  

+ Khoa Sư phạm                                         

+ Khoa  Kỹ thuật Xây dựng                                                               

+ Khoa học xã hội và Nhân văn

+ Khoa Kinh tế - Luật

+ Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Phòng Tài vụ - Cơ sở chính - Phòng A004 để nhận tiền Trợ cấp xã hội HKI năm học 2018-2019 (đợt 2) (sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên).

Thời gian:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2019

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến nhận tiền trợ cấp xã hội theo đúng thời gian quy định nêu trên.

 

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                                                        

- Lưu: VT, TV.                                                                                                đã ký      

                                                                                                           

                                                                                                                 Võ Ngọc Hà

 

Phòng Tài vụ