.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Quyết định v/v công bố danh mục tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được phê duyệt trong năm học 2018-2019 (Đợt 1)

06-01-2019

                           UBND TỈNH TIỀN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 09/QĐ - ĐHTG                                  Tiền Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

 của viên chức và sinh viên năm học 2018 – 2019 (Đợt 1)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHTG ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-ĐHTG ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học & công nghệ của công chức, viên chức Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-ĐHTG ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi của công chức, viên chức Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-ĐHTG ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-ĐHTG ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc Công bố danh mục tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được phê duyệt trong năm học 2018-2019 (Đợt 1);

Căn cứ các Biên bản họp đánh giá xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2018-2019 (Đợt 1);

Xét đề nghị của Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện 15 đề tài NCKH cấp Trường năm học 2018 – 2019 (Đợt 1) cho viên chức và sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang (Danh sách kèm theo) từ nguồn kinh phí của nhà trường với tổng kinh phí: 468.138.400đ (Bốn trăm sáu mươi tám triệu một trăm ba mươi tám ngàn bốn trăm đồng).

Điều 2. Chủ nhiệm đề tài được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, thời gian và kinh phí như hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Phòng QLKHCN&HTQT, Phòng Tài vụ, các chủ nhiệm đề tài, các giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH của sinh viên có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, P.QLKHCN&HTQT.

       

 

 

          

                         UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

                               TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          

 

DANH SÁCH GIAO NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHTG ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang)

 

1.  Đề tài nghiên cứu khoa học của viên chức: 09 đề tài; Kinh phí: 408.269.000 đ

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm/

Đồng chủ nhiệm

Thành viên tham gia

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(VNĐ)

Khoa: KHXH&NV (03 đề tài)

109.272.600

1

Thực trạng văn hóa giao tiếp trong du lịch tại Tiền Giang

TS. Võ Phúc Châu

ThS. Võ Thị Ngọc Giàu;

CN. Phùng Quang Thái

20/12/2018

19/06/2020

(18 tháng)

30.000.000

2

Đặng Văn Thạnh – Khảo luận về con người và tác phẩm.

TS. Võ Phước Lộc

 

06/11/2018

05/05/2020

(18 tháng)

29.700.600

3

Đánh giá chất lượng chương trình du lịch nội địa của các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ThS. Phan Thị Khánh Đoan

 

11/12/2018

10/06/2020

(18 tháng)

  49.572.000

 

Khoa: Kinh tế - Luật (03 đề tài)

149.111.200

4

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ThS. Đặng Thị Mỹ Dung

ThS. Trần Thị Bích Tuyền;

ThS. Trần Phan Đoan Khánh

19/11/2018

18/05/2020

(18 tháng)

30.000.000

 

5

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ThS. Đoàn Minh Nguyệt

ThS. Võ Kim Nhạn

19/11/2018

18/5/2020

(18 tháng)

 

69.402.800

 

6

Phát huy các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch Tiền Giang.

 

ThS. Phan Thị Thanh Thúy

 

ThS. Trần Phan Đoan Khánh

28/12/2018

27/6/2020

(18 tháng)

 

49.708.400

Khoa: Sư phạm (01 đề tài)

30.000.000

7

Kỹ năng tư duy sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

ThS. Nguyễn Giang Lam

 

22/10/2018

21/10/2019

(12 tháng)

 

30.000.000

 

Khoa: Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm (01 đề tài)

70.000.000

8

Tạo dòng, biểu hiện và thử nghiệm khả năng gắn vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus của C-Type lectin từ tôm thẻ chân trắng Litopenaeus Vannamei.

 

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

 

PGS.TS. Trần Văn Hiếu, CN. Nguyễn Hoài Lan Vy, CN. Mai Quốc Gia (Trường ĐH KHTN TPHCM);

ThS. Lê Thị Kim Loan, SV Nguyễn Tấn Thắng (Trường ĐHTG)

06/11/2018

05/05/2020

(18 tháng)

 

70.000.000

 

Khoa: Kỹ thuật Công nghiệp; Phòng QLKHCN&HTQT (01 đề tài)

49.885.200

9

Nghiên cứu phương pháp Gradient phối ngẫu để nhận dạng nguồn nhiệt di động.

 

ThS. Nguyễn Hoàng Phương;

TS. Trần Thanh Phong

 

13/09/2018

12/09/2019

(12 tháng)

 

49.885.200

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên: 06 đề tài; Kinh phí: 59.869.400 đ

 

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm/Lớp

Thành viên tham gia

Giảng viên hướng dẫn

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(VNĐ)

Khoa: Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm (05 đề tài)

 

49.952.200

1

Chọn tạo dòng lúa than thơm bằng phương pháp hồi giao kết hợp chỉ thị phân tử

Nguyễn Minh Thông ĐH KHCT K16

 

Trần Phan Ngọc Tú

ĐH CNSH K16

TS. Lê Hữu Hải

30/10/2018

29/10/2019

(12 tháng)

 

10.000.000

 

2

Khảo nghiệm sản xuất và đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh của dòng lúa than D13

Nguyễn Văn Sĩ

ĐH KHCT K16

 

Lê Thanh Hiền

ĐH KHCT K16

ThS. Nguyễn Thị Mai Hạnh.

24/10/2018

23/10/2019

(12 tháng)

 

10.000.000

 

3

Nghiên  cứu ứng dụng vi khuẩn Bacillus spp để sản xuất chế phẩm sinh học phân giải protein.

Nguyễn Thị Kim Thoa

ĐH CNSH K15

 

Bùi Thị Trúc Linh

ĐH CNSH K15

 

TS. Đoàn Thị Ngọc Thanh.

 

24/10/2018

23/07/2019

(09 tháng)

9.991.600

 

4

Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng tái sinh của cây Ngũ Gia Bì chân chim (Cortex Schefflerae octophyllae) trong nuôi cấy In vitro.

Nguyễn Thị Phương Thảo

ĐH CNSH K17

 

Huỳnh Nguyễn Anh Thư, Phan Thị Cẩm Hằng

(ĐH CNSH K16)

Huỳnh Thanh Huy (ĐH CNSH K17)

ThS. Phan Thị Hồng Ngọc.

 

 

06/11/2018

05/11/2019

(12 tháng)

 

9.962.600

 

5

Phân lập, khảo sát và chọn lọc vi khuẩn lactic lên men tôm chua có khả năng kháng khuẩn cao ở huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Thị Ngọc Thắm

ĐH CNSH K17

 

Nguyễn Thị Phương Trang

(ĐH CNSH K17)

Nguyễn Duy Khánh và Nguyễn Thị Thanh Mai (ĐH CNTP K16)

 

ThS. Trương Quốc Tất.

 

29/11/2018

28/11/2019

(12 tháng)

 

9.998.000

 

Khoa: Công nghệ Thông tin (01 đề tài)

9.917.200

6

Xây dựng tiện ích xếp lịch thi cho phần mềm thi trắc nghiệm Trường Đại học Tiền Giang.

Nguyễn Hoàng Kha

ĐH CNTT 15A

 

Phạm Trương Thị Tuyết Nhi

Cựu SV ĐH CNTT K14

ThS. Nguyễn Văn Nối.

 

25/09/2018

24/09/2019

(12 tháng)

 

9.917.200

 

 

Tổng danh sách có 15 đề tài NCKH của CBVC và Sinh viên được triển khai thực hiện./.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :