.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Quyết định v/v công bố danh mục tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được phê duyệt trong năm học 2018-2019 (Đợt 2)

06-01-2019

                                   UBND TỈNH TIỀN GIANG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 776/QĐ - ĐHTG                                  Tiền Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố danh mục tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

được phê duyệt trong năm học 2018-2019 (Đợt 2)

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHTG ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-ĐHTG ngày 04 ngày tháng 8 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của công chức, viên chức Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-ĐHTG ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi của công chức, viên chức của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-ĐHTG ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Tiền Giang;

        Căn cứ danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ thông qua do cán bộ viên chức và sinh viên của nhà trường đăng ký thực hiện;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của CBVC và SV được phép tiến hành biên soạn đề cương nghiên cứu thực hiện trong năm học 2018-2019 (Đợt 2) (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ nhiệm đề tài đã được phê duyệt tiến hành biên soạn đề cương chi tiết theo đúng quy định và nộp về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế để tổ chức xét duyệt.

Điều 3. Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế, các chủ nhiệm đề tài có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                  

- Lưu: VT, P.QLKHCN&HTQT.                                                                     

 

DANH MỤC TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG NĂM HỌC 2018-2019 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số 776/QĐ-ĐHTG ngày 28 tháng 12 năm 2018 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang )

  1. DANH MỤC TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CBVC

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm/Đồng chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

dự kiến

thực hiện (VNĐ)

Khoa: Kỹ thuật Công nghiệp (04 đề tài)

1

Nghiên cứu giải thuật học từ điển sử dụng cho nhận dạng khuôn mặt người.

TS. Nguyễn Hoàng Vũ

50.000.000

2

Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển từ xa các thông số kỹ thuật của nhà nuôi yến bằng thiết bị di động.

ThS. Nguyễn Văn Thanh

50.000.000

3

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy đúc trụ hàng rào bê tông ly tâm.

ThS. Trương Hòa Hiệp,      ThS. Dương Thanh Dũ

30.000.000

4

Nghiên cứu tính khả thi hệ thống điện mặt trời nối lưới.

ThS. Nguyễn Hoàng Phương,

ThS. Nguyễn Phước Tín.

50.000.000

Khoa: Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm (03 đề tài)

5

Nghiên cứu ương ễnh ương (Kaloula pulchra) con bằng các loại thức ăn khác nhau để nâng cao tỷ lệ sống trong quá trình sản xuất giống nhân tạo.

ThS. Nguyễn Công Tráng

30.000.000

6

Nhân giống cây chuối sáp bằng phương pháp nuôi cấy mô.

ThS. Huỳnh Thị Huế Trang

30.000.000

7

Nghiên cứu qui trình sản xuất nước uống lên men từ trái thanh long ruột đỏ và trái sim rừng.

ThS. Phan Thị Ngọc Hạnh

30.000.000

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng (01 đề tài)

8

Tương tác của hệ neo gia cường tấm CFRP đến ứng xử cắt dầm bê tông ứng suất trước được gia cường tấm CFRP.

ThS. Võ Lê Ngọc Điền

40.000.000

Khoa: Kinh tế - Luật (05 đề tài)

9

Các yếu tố tác động đến ý định quay trở lại của du khách - Trường hợp điểm đến Tiền Giang.

ThS. Trần Phan Đoan Khánh

50.000.000

10

Các yếu tố marketing nội bộ tác động đến sự gắn kết của người lao động tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

ThS. Võ Thị Hồng Nhung

50.000.000

11

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp tư nhân ở Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

ThS. Trần Quang Khôi

30.000.000

12

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang.

ThS. Nguyễn Huỳnh Như Ý

50.000.000

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn vốn đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khi khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

ThS. Võ Kim Nhạn

70.000.000

Khoa: Sư phạm (03 đề tài)

14

Nghiên cứu mô hình hoạt động trải nghiệm nhằm phát triểm phẩm chất cho học sinh trung học cơ sở ở thành phố Mỹ Tho.

TS. Nguyễn Viết Thịnh

50.000.000

15

Nghiên cứu kỹ năng thiết kế và sử dụng trò chơi học tập của sinh viên Cao đẳng Giáo dục Mầm non trong lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.

ThS. Lê Đình Hoàng

30.000.000

16

Thiết kế một số tình huống dạy học theo mô hình STEM ở bậc tiểu học.

ThS. Bùi Quang Thịnh

50.000.000

Phòng: Tổ chức – Hành chính (01 đề tài)

17

Thực trạng và biện pháp hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Tiền Giang.

ThS. Nguyễn Thanh Bình

40.000.000

 

            Danh mục tên đề tài của CBVC có 17 đề tài.

2.  DANH MỤC TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Stt

Tên đề tài

Tên Chủ nhiệm

Lớp

Người hướng dẫn

Kinh phí

dự kiến

thực hiện (VNĐ)

     Khoa: Kỹ thuật Công nghiệp (03 đề tài)

1

Nghiên cứu, chế tạo mô hình máy phát điện gió trục đứng.

Nguyễn Thanh Phong

Lớp ĐH CNKT Cơ điện tử 17

TS. Nguyễn Hoàng Vũ

10.000.000

2

Thiết kế mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất nhỏ.

Nguyễn Hàng Thành Nghĩa

Lớp ĐH CNKT điều khiển và tự động hóa 17

ThS. Trần Quốc Cường

10.000.000

3

Thiết kế và thi công hệ thống sạc thiết bị di động từ xe đạp tập thể dục.

Nguyễn Thị Kim Ngân

Lớp ĐH CNKT Cơ điện tử 17

TS. Trần Thanh Phong

10.000.000

      Khoa: Sư phạm (01 đề tài)

4

Biểu hiện tình cảm gia đình của trẻ từ 5 đến 6 tuổi, tại các trường mầm non ở Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Lưu Ngọc Nhi 

Lớp CĐ GDMN 17B

ThS. Nguyễn Giang Lam

10.000.000

Tổng cộng: Danh mục tên đề tài của CBVC và SV có 21 đề tài./.
 

Văn bản kèm theo (tải tại link đính kèm):

Quyết định công bố danh mục đề tài NGKH 2018-2019 (đợt 2)

Mẫu thuyết minh Đề cương NCKH dành cho CBVC.docx

Mẫu thuyết minh Đề cương NCKH dành cho SV.docx

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :