Chia sẻ

Thông báo v/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2017-2018) (bổ sung)

24-10-2018

UBND TỈNH TIỀN GIANG

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 127/TB-ĐHTG

       

     Tiền Giang, ngày  22 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2017-2018) (bổ sung)

 

 

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-ĐHTG ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018 (bổ sung),

Trường Đại học Tiền Giang thông báo lịch phát học bổng cho sinh viên các lớp như sau:

 

STT

Nội dung

Thời gian

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

Địa điểm P.TV

 

1

Sinh viên các lớp Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Từ ngày

29/10/2018 đến 30/10/2018

Cơ sở chính

 

 

 

 

 

 

 

  • Thời gian:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

  • Địa điểm: Cơ sở chính: Phòng Tài vụ A004

     Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên của đến phòng Tài vụ nhận tiền học bổng theo đúng thời gian quy định nêu trên.

Ghi chú: Sinh viên đến nhận tiền học bổng mang theo thẻ sinh viên.

 

Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                                                        

- Lưu: VT, TV.                                                                                                                  Đã ký

                                                       

                                                                                                                                  Võ Ngọc Hà

Phòng Tài vụ