Chia sẻ

Thông báo v/v nộp học phí HK1(2017-2018) các lớp ĐH SP VLVH GDMN K10 11,12

15-11-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
Số: 170 /TB-ĐHTG Tiền Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v nộp học phí HK1(2017 - 2018) các lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K10, K11, K12

 

Căn cứ Hợp đồng 175A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 10/11/2015 giữa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Trường Đại học Tiền Giang về việc mở lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K10;

Căn cứ Hợp đồng 174A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 10/11/2015 giữa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Trường Đại học Tiền Giang về việc mở lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K11;

Căn cứ Hợp đồng 222/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 06/10/2016 giữa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Đại học Tiền Giang về việc mở lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K12,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí HK1 (2017-2018) của lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K10, K11 và K12 như sau:

Mức thu:  5.180.000đ/học viên/học kỳ

(Năm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)

Đề nghị học viên các lớp trên đến nộp học phí đúng thời hạn tại Phòng Tài vụ của Trường Đại học Tiền Giang từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/12/2017.

Đối với những học viên còn nợ học phí các học kỳ trước, kể từ ngày ra thông báo học viên nộp học phí các học kỳ trước theo mức học phí của HK1(2017-2018).

Quá thời hạn nêu trên Trường Đại học Tiền Giang sẽ không chịu trách nhiệm về việc bị cấm thi của học viên./.

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục thường xuyên;
- Học viên lớp ĐH SP VLVH GDMN K10;K11;K12;
- Lưu: VT, TV.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Võ Ngọc Hà

 

Phòng Tài vụ