blank
Danh mục
lượt truy cập
Thông báo Đoàn - Hội
Thư mời tham dự Lễ tổng kết chiến dịch TNTN hè năm 2013
08/09/2013 10:09:15 PM

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:            /GM - BCH

Tiền Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

 

     GIẤY MỜI 

Tham dự Lễ Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2013

 

Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-BCH ngày 14/8/2013 của Ban Chỉ huy Chiến dịch TNTN Hè 2013 Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức Lễ Tổng kết Chiến dịch TNTN Hè 2013 cấp khoa tiến tới cấp trường;

Căn cứ Công văn số 357/ĐTN ngày 03/9/2013 của Tỉnh Đoàn Tiền Giang về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Lễ Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2013,

 

CHỈ HUY TRƯỞNG

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

Trân trọng kính mời:

1. Lễ Tổng kết Chiến dịch TNTN Hè 2013 Trường Đại học Tiền Giang

vThành phần:

- Đại diện Thường trực BCH Chiến dịch TNTN Hè 2013 tỉnh Tiền Giang

- Thành viên BCH Chiến dịch TNTN Hè 2013 Trường Đại học Tiền Giang

- Trưởng nhóm tình nguyện viên tại các địa phương

- 76 tình nguyện viên được Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang tặng Giấy khen (có danh sách đính kèm)

vThời gian: 14 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2013

vĐịa điểm: Hội trường - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang

                      Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang.

2. Lễ Tổng kết Chiến dịch TNTN Hè 2013 tỉnh Tiền Giang

vThành phần

- Thường trực BCH Chiến dịch TNTN Hè 2013 Trường Đại học Tiền Giang

- Trưởng nhóm tình nguyện viên tại các địa phương

- 08 tình nguyện viên được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen (có danh sách đính kèm)

- 09 tình nguyện viên được Tỉnh Đoàn Tiền Giang tặng Giấy khen (có danh sách đính kèm)

- 76 tình nguyện viên được Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang tặng Giấy khen (có danh sách đính kèm)

vThời gian: 07 giờ 30 ngày 12 tháng 9 năm 2013

v Địa điểm: Hội trường - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang

                       Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang.

 

Đề nghị Quý đại biểu sắp xếp thời gian, công việc đến dự để Lễ Tổng kết Chiến dịch TNTN Hè 2013 cấp trường và cấp tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- BCH Chiến dịch Hè 2013 tỉnh Tiền Giang;

- BCH Chiến dịch TNTN Hè 2013 Trường ĐHTG;

- BTV ĐTN, BTK HSV Trường ĐHTG;

- Phòng: TC-HC, QTTB;

- Trung tâm: HTSV&QHDN;

- Lưu: VT, BCH Chiến dịch.

 

TM. BAN CHỈ HUY

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quang Khải

 

  

DANH SÁCH

CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

 ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

  

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

01

Nguyễn Ngọc Thảo

Trường Đại học Tiền Giang

02

Trần Đức Tài

03

Huỳnh Văn Dững

04

Phạm Phương Bình

05

Huỳnh Văn Trọng

06

Nguyễn Hữu Hiệp

07

Nguyễn Nhật Tảo

08

Nguyễn Văn Kiểm

DANH SÁCH

CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

 ĐỀ NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN TẶNG GIẤY KHEN

 

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

01

Nguyễn Thị Kim Thêu

Trường Đại học Tiền Giang

02

Lâm Thoại Nhi

03

Lê Thanh Lâm Tú

04

Lưu Quốc Tuấn

05

Cao Tấn Phát

06

Võ Thị Thùy Trang

07

Trần Vinh Phúc

08

Bùi Nhật Minh

09

Phan Thị Chi Quân

 

 

Các tin khác