blank
Danh mục
lượt truy cập
Thông báo
Hướng dẫn làm bài thu hoạch và tổ chức đánh giá sau đợt học tập chính trị, nghiệp vụ lần 2 năm học 2012-2013
21/02/2013 07:02:00 AM

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Làm bài thu hoạch và tổ chức đánh giá sau đợt học tập chính trị, nghiệp vụ

lần 2 năm học 2012-2013

 

1. Nội dung viết thu hoạch:

Câu 1. Vì sao phải thực hiện bốn trụ cột đổi mới ở Trường Đại học Tiền Giang ? Với chức trách, nhiệm vụ của mình Thầy (Cô) phải làm gì ?

Câu 2. Theo kết luận của đoàn Đánh giá ngoài thuộc Hiệp Hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập thì trường ĐHTG có 9/61 tiêu chí không đạt. Trong điều kiện trường ta, đề nghị các Thầy (Cô) đề xuất các giải pháp để khắc phục 9 tiêu chí chưa đạt nói trên.

Câu 3. Hãy nêu rõ thực trạng công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thầy (Cô) sẽ làm gì để góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ ở trường ta?

 

2. Tổ chức đánh giá và thời hạn gửi kết quả:

2.1 Mỗi viên chức chọn một trong 3 câu trên làm bài thu hoạch và nộp về cho trưởng đơn vị trước ngày 22/3/2013 (thời hạn nộp có thể  do trưởng đơn vị quy định).

2.2. Trưởng đơn vị tập hợp bài thu hoạch của viên chức, tổ chức đánh giá kết quả bài thu hoạch của viên chức trong đơn vị.

2.3. Các đơn vị gửi bài thu hoạch và kết quả đánh giá về Ban tổ chức lớp học.

Nơi nhận bài thu hoạch và kết quả đánh giá: Phòng CTCT&SV (P.C02).

Thời hạn: Trước ngày 30/3/2013.

GHI CHÚ:

- Hướng dẫn này được ban tổ chức gửi trên email của các đơn vị.

- Cách đánh giá bài thu hoạch Ban tổ chức sẽ có hướng dẫn và gửi trưởng các đơn vị vào đầu tháng 3/2013.

 

                                                                           TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                                              TRƯỞNG BAN

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                       

  Phan Văn Nhẫn

Các tin khác