blank
Danh mục
lượt truy cập
Hoạt động của trường
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức - cán bộ và công tác sinh viên năm 2012, phương hướng - nhiệm vụ năm 2013
22/01/2013 07:01:12 AM

 

            Ngày 21/1, Trường ĐH Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức - cán bộ và công tác sinh viên năm 2012, phương hướng - nhiệm vụ năm 2013. Tham dự Hội nghị có: TS. Phan Văn Nhẫn – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trưởng, TS. Võ Ngọc Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trưởng, ThS. Nguyễn Quang Khải - Phó hiệu trưởng nhà trưởng, cùng hơn 50 thầy cô đến từ các đơn vị của nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, ThS. Nguyễn Thanh Bình (Trưởng phòng TCHC) báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ và công tác HSSV năm 2012, phương hướng - nhiệm vụ năm 2013:

1. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012: (1)Công tác kế hoạch hóa triển khai mang lại kết quả bước đầu. Từ BGH đến lãnh đạo các đơn vị cơ bản thực hiện tốt việc quản lý, lãnh đạo bằng kế hoạch, có sơ tổng kết, thực hiện báo cáo theo quy định (hàng tuần, hàng tháng, cuối học kỳ và cuối năm học); (2) Hoạt động hành chính của trường vận hành theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011; (3) Công tác pháp chế có bước tiến, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của nhà trường. Nhà trường đã ban hành 27 văn bản quy phạm nội bộ tạo cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012; (4) Công tác văn thư - lưu trữ có bước chuyển theo yêu cầu cải cách hành chính. Trong năm 2012, Trường đã xử lý 3.078 văn bản đến và ban hành 2.844 văn bản hành chính theo đúng quy định (tăng 1,07 lần so với năm 2011). Các văn bản ban hành theo đúng trình tự, thẩm quyền, cơ bản đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; (5) Cơ chế một cửa trong giao dịch hành chính với phụ huynh, HSSV và CCVC được triển khai thực hiện. Năm 2012, Trường tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn 141 hồ sơ liên quan đến công tác học vụ (đơn xin cấp bảng điểm, giấy chứng nhận HSSV, đơn xin gia hạn đóng học phí,….); (6) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành đã mang lại kết quả bước đầu. Trường đang sử dụng 4 phần mềm chuyên dụng để quản lý các lĩnh vực chuyên môn quan trọng (trong quản lý đào tạo, quản lý cán bộ, quản lý sinh viên, quản lý tài chính); có 97%  viên chức có thể sử dụng máy vi tính trong công việc; 96% CBVC, 100% SV có hộp thư điện tử và thường xuyên sử dụng trong công tác, học tập; (7) Phân mềm văn phòng điện tử được triển khai thử nghiệm tại 24 đơn vị trực thuộc bước đầu có kết quả. Có thể triển khai chính thức từ sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; (8) Văn phòng các khoa được củng cố kiện toàn để tiến tới mỗi khoa là một đơn vị hành chính cơ sở của nhà trường, tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng; (9) Văn phòng làm việc của các đơn vị khối Phòng, Ban, Trung tâm có bước cải tiến về công tác hành chính - văn thư, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các yêu cầu của sinh viên. Có sự xếp, bố trí nơi làm việc khá khang trang, khoa học, góp phần nâng cao năng suất công việc; (10) Công tác lễ tân trong lễ hội và công tác phục vụ tại nhà khách được tổ chức chu đáo, tạo ấn tượng tốt đối với tổ chức, cá nhân ngoài trường khi đến làm việc tại trường

Thầy cô tham dự Hội nghị

2. Kết quả thực hiện công tác tổ chức - cán bộ: (1) Công tác tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện theo hướng tiếp cận Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được UBND tỉnh phê duyệt; (2) Công tác quy hoạch cán bộ (bao gồm quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch trong năm 2012) được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy - UBND tỉnh; (3) Công tác tuyển dụng nhân sự thực hiện theo đúng quy trình tuyển dụng viên chức được Hiệu trưởng phê duyệt; có sự phân cấp trách nhiệm cho các đơn vị tham gia thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức; (4) Việc phân công trách nhiệm cho cá nhân và tập thể các đơn vị trực thuộc đảm bảo minh bạch, cụ thể, thể hiện phân cấp để phát huy trách nhiệm (thông qua việc ban hành 2 văn bản: Quy định chức năng - nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc trường và Quy định chức năng - nhiệm vụ của Bộ môn thuộc khoa); (5) Biên chế nhân sự của Trường cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ đào tạo; (6) Công tác quản lý, tuyển dụng, tiếp nhận, chuyển công tác và giải quyết cho CC, VC nghỉ hưu, nghỉ việc theo nguyện vọng và nghỉ việc không hưởng lương được thực hiện theo đúng quy định công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; (7) Chế độ chính sách về tiền lương và các chế độ khác thực hiện trong sự nỗ lực để đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; (8) Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thực hiện theo các quy định hiện hành; (9) Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật CC, VC tiếp cận theo hướng  khoa học, đúng hướng dẫn của HĐTD khen thưởng tỉnh; (10) Công tác bảo vệ nội bộ đảm bảo đúng theo quy định. Các báo cáo liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ nội bộ được thực hiện định kỳ, đúng theo yêu cầu cơ quan chức năng.

Thầy Nguyễn Quang Khải  hướng dẫn trao đổi tại Hội nghị

3. Kết quả thực hiện công tác chính trị tư tưởng và sinh viên: (1) Xác lập các chủ trương và giải pháp về công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị cho CBVC và HSSV: Nhà trường đã ban hành và quản lý công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC và HSSV theo 03 văn bản: Định hướng công tác tuyên truyền giáo dục năm 2012, Khung kế hoạch hoạt động tuyên truyền giáo dục  và Khung kế hoạch hoạt động văn thể năm học 2012-2013;Bộ máy tham mưu và triển khai công tác chính trị tư tưởng được củng cố, kiện toàn kịp thời từ Phòng CTCT&SV đến các khoa;Xây dựng được 37 chương trình phát thanh hàng tuần phục vụ các chủ điểm tuyên truyền trong tháng;Tuần sinh hoạt chính trị cho CBVC được thực hiện 02 lần trong năm với 87% viên chức tham gia đảm bảo thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến CBVC nhà trường; Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên được tổ chức theo đúng chỉ đạo của Bộ GD& ĐT và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thu hút 100% học sinh, sinh viên tham gia; Phát hành 04 tập san Nhịp cầu sinh viên phục vụ công tác tuyên truyền GD chính trị, tư tưởng cho sinh viên. (2) Thực hiện việc quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại trường theo quy chế công tác HSSV của Bộ GD& ĐT; thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của trường đối với học sinh, sinh viên: Quy định về công tác HSSV được điều chỉnh bổ sung kịp thời; Sổ tay HSSV năm 2012 được biên soạn theo hướng cập nhật, bổ sung;Công tác xét cấp học bổng KKHT, xét và công nhận kết quả rèn luyện của HSSV được phân cấp, chuyển giao cho các Khoa theo đúng lộ trình;Việc tiếp nhận và xác nhận theo yêu cầu của sinh viên được thực hiện kịp thời, nhanh gọn. (3) Xúc tiến xong các phần việc để thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên trường Đại học Tiền Giang. (4)Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CBVC và HSSV. (5) Tổ chức tốt các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm cho HSSV. (6) Thiết lập khá tốt quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo và trong cung ứng nguồn nhân lực đã qua đào tạo cho các doanh nghiệp. (7) Phối hợp tốt với công an các địa phương nơi trường tọa lạc quản lý tốt sinh viên ngoại trú trên địa bàn dân cư. (8) Các khoa có bước chuyển trong việc tổ chức các hoạt động phong trào HSSV theo định hướng của nhà trường.

* Phương hướng- nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức - cán bộ, công tác học sinh, sinh viên năm 2013:

1. Quán triệt để toàn thể viên chức các đơn vị nắm vững chức năng và chủ động, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác TC - HC.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa, đảm bảo cho công tác quản lý, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ bằng kế hoạch, kiểm tra đánh giá theo yêu cầu và mục tiêu ghi trong kế hoạch công tác; đảm bảo thực hiện ngày giờ công, cải tiến không ngừng lề lối và phương pháp công tác, tránh phương pháp làm việc đơn thuần chỉ là bàn giấy mà xa rời thực tiễn.

3. Thông qua đánh giá, nhận xét, tự phê bình và phê bình đối với viên chức, lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 trên cơ sở thực hiện thật tốt chế độ chuyên viên, nhóm chuyên viên đối với viên chức hành chính (từng viên chức được phân công trách nhiệm rõ ràng, chủ động đề xuất kế hoạch công tác với lãnh đạo đơn vị / lãnh đạo nhóm, xây dựng kế hoạch cá nhân và chủ động trong triển khai thực hiện/ phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả).

4. Thí điểm mô hình cải cách hành chính theo hướng 01 cửa trong tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của HSSV. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. Phát triển hệ thống thông tin quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của BGH và các đơn vị; lưu trữ, chia sẻ thông tin theo mục tiêu của Chính phủ điện tử. Triển khai vận hành Văn phòng điện tử từ sau Tết Nguyên đán Qúy Tỵ 2013. Thực hiện có hiệu quả văn phòng điển tử tại các đơn vị trong trường.

5. Đẩy mạnh cải cách công tác hành chính - tổ chức trong tất cả các đơn vị trực thuộc theo hướng vận hành tốt văn phòng điện tử, tổ chức mạng lưới cán bộ vệ tinh trong công tác hành chính - tổ chức để nắm bắt thông tin, tham mưu cho BGH  chỉ đạo, điều hành hoạt động hành chính và quản lý tốt công tác cán bộ.

6. Thực hiện thống nhất chế độ thông tin báo cáo, nội dung báo cáo. Từ năm 2013, chấm dứt việc trình ký và tiếp nhận các văn bản không đúng thể thức. Có ghi nhận, góp ý hàng tháng (trong họp giao ban) đối với báo cáo từ các đơn vị có nội dung sơ sài, thiếu thông tin, số liệu. Có theo dõi, đề xuất đánh giá thi đua mảng công tác hành chính - tổ chức của các đơn vị thuộc trường.

7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản trong lĩnh vực TCCB, tài chính, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng và thực hiện quy chế công vụ, xác định quyền hạn, trách nhiệm, chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với CCVC trong thực thi công vụ. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ trường nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho CBVC nhà trường.

8. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính Trường theo đúng quy định, định mức, tăng cường trang bị cơ sở vật chất, cải thiện môi trường làm việc cho CBVC. Đẩy mạnh cải cách các biểu mẫu, thủ tục và quy trình theo hướng thuận tiện cho CCVC, HSSV và khách hàng trong quá trình giao dịch.

9. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhà trường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; nghiên cứu để sắp xếp, bố trí và sử dụng đội ngũ CCVC hiện có một cách khoa học và hợp lý, đặc biệt quan tâm đến các CBGD có trình độ sau đại học; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đã được quy định; xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

10. Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị trong việc quản lý và sử dụng biên chế; triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu viên chức theo ngạch đối với cơ quan hành chính và triển khai việc xác định vị trí việc làm trong các đơn vị khi có hướng dẫn của Bộ, tỉnh.

11. Triển khai kế hoạch đào tạo & bồi dưỡng CCVC năm 2013 một cách có hiệu quả, đúng quy hoạch, đặc biệt là bồi dưỡng CBQL hai giai đoạn (trong nước và ở nước ngoài) theo chủ trương chung của Bộ GD&ĐT. Khuyến khích viên chức của Trường tham gia dự tuyển đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

12. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

13. Thực hiện việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức theo kế hoạch.

14. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục thông qua nhiều kênh thông tin đến CBVC và HSSV. Đổi mới thực sự việc học tập quán triệt nghị quyết, chủ trương, pháp luật nhà nước... thông qua sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ CBVC và sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên. Trước mắt, nghiên cứu đề xuất đổi mới phương thức học tập đảm bảo chủ trương, nghị quyết thấm sâu trong từng CBVC và HSSV.

15. Nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào viên chức và HSSV. Thực hiện nghiêm giờ giấc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm trong tổ chức phong trào VH- VN- TDTT sinh viên.

16. Tập trung tổ chức tốt hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội. Tổ chức, quản lý thật tốt hoạt động xã hội tình nguyện của HSSV, xem hoạt động XH- tình nguyện của HSSV với cao trào chiến dịch Mùa hè xanh là môi trường giúp sinh viên rèn luyện trong thực tiễn để trưởng thành.

17. Từ lãnh đạo đến từng viên chức các đơn vị trong toàn trường đảm bảo thực hiện ngày giờ công, cải tiến không ngừng lề lối và phương pháp công tác. Tránh phương pháp làm việc đơn thuần chỉ là bàn giấy mà xa rời thực tiễn.

18. Phòng TC-HC, Phòng CTCT&SV, Trung tâm HTSV và QHDN thể hiện tốt vai trò đầu mối, hướng dẫn các đơn vị trong toàn trường thực hiện tốt công tác CCHC, công tác quản lý cán bộ và công tác HSSV.

19. Các đơn vị trực thuộc trường quan tâm tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ viên chức về chính trị tư tưởng, về chuyên môn, về học tập nâng cao trình độ. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý HSSV và thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

20. Phối hợp tốt với công an các địa phương nơi trường tọa lạc đảm bảo tốt ANCT, trật tự an toàn xã hội và quản lý tốt sinh viên ngoại trú trên địa bàn dân cư theo Thông tư liên tịch số 34/2010/TTLT- BGD &BCA.

21. Nâng cao hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu đối với công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ và công tác HSSV bằng việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện mảng công tác này.

 

 

 

Hội nghị cũng đã lắng nghe những góp ý của các thầy cô như: cô Nguyễn Thị Phương Em (Khoa Cơ Bản), thầy Nguyễn Vĩ Nhân (TT NCNN&PTNN), thầy Nguyễn Hữu Thiện (Khoa KTNN&CNTP), cô Nguyễn Thị Nĩ (Phòng Tài vụ), thầy Nguyễn Trung Thông (Phòng Thanh tra – Pháp chế), thầy Đinh Quốc Cường (GĐ TT HTSV&QHDN), cô Từ Thị Trừ (Khoa Xây dựng), thầy Trần Văn Lộc (TT NN-TH), cô Nguyễn Thị Lượm, cô Nguyễn Thị Diễm Hà, thầy Lê Nhứt, thầy Nguyễn Thanh Bình (Phòng TCHC), thầy Nguyễn Quang Khải (Phó hiệu trưởng nhà trường)…Các ý kiến tập trung như: Cơ chế một cửa trong giao dịch hành chính với phụ huynh, HSSV và CCVC; Việc vận hành Văn phòng điện tử; Vai trò của văn phòng khoa trong quan hệ công tác với các đơn vị; Vấn đề ký hợp đồng thỉnh giảng, quản lý giảng viên thỉnh giảng; Các đơn vị còn chưa chặt chẽ trong việc quản lý viên chức của đơn vị, nhất là số viên chức đi học sau đại học, viên chức đi nước ngoài; Vấn đề chuyển ngạch, chuyển loại và quản lý viên chức; Việc trình bày đúng thể thức văn bản; Phong trào HSSV phát triển từ các cơ sở;  Phát huy tích cực phối hợp công tác HSSV giữa các đơn vị;...

 

TS. Phan Văn Nhẫn tổng kết Hội nghị

TS. Phan Văn Nhẫn đã tổng kết Hội nghị: (1) Các đơn vị phải tăng cường kế hoạch hóa; (2) Công tác cải cách hành chánh phải tuân thủ theo pháp luật; (3) Thực hiện lưu trữ phải bảo đảm an toàn, khoa học, đảm bảo chất lượng văn bản; (4) Thực hiện đúng các quy trình theo cơ chế Văn phòng một của; (5) Sử dụng tốt và có hiệu quả phần mềm UIS và các phần mềm khác; (6) Sử dụng website của nhà trường (cung cấp đầy đủ thông tin); (7) Văn phòng Khoa phải giúp lãnh đạo khoa quản lý SV; (8) Hoàn thành tốt chế độ báo cáo; (9) Thực hiện tiết kiệm; (10) Tăng cường công tác kiểm tra lề lối làm việc và học tập của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên; (11) Thành lập Trường Sư phạm thực hành; (12) Quy hoạch đào tạo cán bộ, viên chức; (13) Quan tâm, bồi dưỡng  cán bộ, viên chức trẻ; (14) Thực hiện tốt công tác nêu gương, bám sát thực tế; (15) Kiểm tra nhận thức về chính trị tư tưởng của học sinh, sinh viên và cán bộ, viên chức; (16) Đảm bảo tốt công tác thông tin, truyền thông;...

 

VĨNH SƠN

Các tin khác